Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.iride.pro

 1. DEFINICJE
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. KORZYSTANIE Z SERWISU
 4. ZAMIESZCZANIE PROFILI
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. DEFINICJE
  1. Serwis, iride.pro, iRide - serwis internetowy www.iride.pro
  2. Właściciel Profilu - osoba zamieszczająca Profil w Serwisie.
  3. Odwiedzający - użytkownik przeglądający profile oraz korzystający z zamieszczonych w Serwisie profili.
  4. Użytkownik - Właściciel Profilu lub Odwiedzający.
  5. Profil - podstrona Serwisu z informacjami o pojeździe zamieszczona w Serwisie przez Właściciela Profilu.
  6. Usługodawca – inaczej też Właściciel Serwisu, tj. Agencja Interaktywna, ul. Zoologiczna 17, 70-791 Szczecin , e-mail info@iride.pro
  7. Regulamin - niniejszy regulamin korzystania z Serwisu.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników sieci Internet z Serwisu.
  2. iRide jest serwisem informacyjnym.
  3. Celem Serwisu jest ułatwienie Właścicielom Profili gromadzenia i prezentowania informacji o ich pojazdach.
  4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych informacji, działania leżące po stronie Właścicielowi Profilu, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych Profili.
  5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za transakcje zawarte przez Użytkoniwków.
  6. Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe.
  7. Usługodawca gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a osobą fizyczną, której dane dotyczą.
  8. Użytkownik, który podał swoje dane osobowe, ma prawo do wglądu w treść swoich danych oraz prawo ich poprawienia.
 3. KORZYSTANIE Z SERWISU
  1. Użytkownikiem Serwisu może być:
   1. osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
   2. osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz za zgodą ich opiekuna prawnego.
  2. Skorzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do:
   1. Przestrzegania niniejszego Regulaminu.
   2. Korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
   3. Niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa lub przez postanowienia Regulaminu.
   4. Korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie.
   5. Nierozsyłanie za pośrednictwem Serwisu i niezamieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (spam).
   6. Korzystania z zawartości Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
  4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z Serwisu.
  5. W wypadku naruszenia jakichkolwiek praw Użytkownika w kontekście korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę.
  6. Naruszenie Regulaminu przez użytkwonika może skutkować uniemożliwieniem korzystania z Serwisu przez Usługodawcę.
  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania pracy Serwisu.
  8. Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne elementy strony WWW Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Usługodawcy.
  9. Zabrania się osobom trzecim kopiowania profili oraz zdjęć, ilustracji i znaków graficznych zawartych w Profiluch bez zgody Właścicielowi Profilu.
 4. ZAMIESZCZANIE PROFILI
  1. Serwis nie pobiera opłat za zamieszczanie Profili.
  2. Zabrania się umieszczania informacji o tematycje innej niż motoryzacyjna.
  3. Zamieszczenie Profili przez Właścicieli Profili w Serwisie wymaga:
   1. wypełnienia formularza dostępnego na stronie Serwisu,
   2. zaakceptowania Regulaminu,
   3. aktywowania Profilu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny znajdujący się w wiadomości email przesyłanej po wysłaniu formularza
  4. Po wykonaniu wszystkich czynności wymienionych w pkt 2 Profil stanie się aktywny.
  5. Emisja Profilu trwa do momentu usnięcia Profilu przez Właściciel Profilu.
  6. Właściciel Profilu ma w każdej chwili możliwość usunięcia Profilu:
   1. wysyłając prośbę o usunięcie profilu z adresu e-mail podanego podczas dodawania Profilu na adres: info@iride.pro
  7. Właściciel Profilu ma w każdej chwili możliwość edycji Profilu korzystając z linku przeslanego w wiadomości opisanej w pkt 3 w zakresie pól niewyłączonych z edycji.
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do edycji treści, zdjęć i klasyfikacji Profilu.
  9. Profil pochodzi od Właściciela Profilu, który samodzielnie ustala jego treść i jest odpowiedzialny za publikowane treści.
  10. Właściciel Profilu może dodać tylko jeden profil dotyczący konkretengo przedmiotu.
  11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania Profili bez podania przyczyny.
  12. Usługodawca może umieszczać Profile w serwisach społecznościowych i w innego rodzaju serwisach w celu dotarcia do większej ilości potencjalnych klientów.
  13. Właściciel Profilu oświadcza, że:
   1. jest jedynym właścicielm przedmiotu o którym mowa w Profilu,
   2. zgadza się na publikację w Serwisie informacji podanych w formularzu dodawania i edycji Profilu,
   3. treść Profilu jest zgodna ze stanem faktycznym,
   4. treść Profilu jest zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
   5. treść Profilu nie narusza Regulaminu,
   6. treść Profilu nie narusza praw i interesów Serwisu,
   7. treść Profilu nie narusza praw osób trzecich,
   8. treść Profilu nie narusza praw autorskich.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna mieć formę pisemną i zostać przesłana listem poleconym na adres Usługodawcy. Reklamacja zostanie rozpoznana przez Usługodawcę w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu. Usługodawca poinformuje na piśmie Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
  3. Zmiany Regulaminu:
   1. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu.
   2. Publikacja Ogłoszeń zamieszczonych przed wejściem w życie zmiany odbywa się na dotychczasowych zasadach.
   3. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkowników z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
  4. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

Regulamin obowiązuje od: 01.01.2021 r.